Vedtægter for Salling Jagtforening (SJF)
Danmarks Jægerforbund (DJ)

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Salling Jagtforening

1.2 Foreningens hjemsted er Skive Kommune.
 

2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 

3. Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er, at samle alle jægere i foreningens opland og fremme disses interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbund’s formål.

4. Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5. Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse.

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6. Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7. Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i DJ's medlemsblad eller i tilfælde af, at der er indkomne forslag ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

              1.  Valg af dirigent.

              2.  Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

              3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

              4.  Indkomne forslag.

              5.  Fastlæggelse af kontingent.

              6.  Valg af formand.

              7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

              8.  Valg af suppleanter.

              9.  Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

            10.  Eventuelt.

8. Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9. Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10. Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af formanden + 6 medlemmer.

10.3 Der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen hvert år. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand vælges af generalforsamlingen.

10.5 Bestyrelsen arbejder efter den forretningsorden, som er bilag til disse vedtægter.

11. Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12. Formue og regnskabsår
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13. Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14. Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15. Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål fortrinsvis i det lokale område.

16. Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 26. januar 2012, træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

Bilag 1:

Forretningsorden for bestyrelsen i Salling Jagtforening.
Bestyrelsens konstituering, roller og opgaver:

Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen jf. Vedtægternes § 7 stk. 4.
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter udpeges ligeledes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, kasserer og en sekretær.
Dette sker i praksis på et konstituerende bestyrelsesmøde som holdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Konstitueringen kan senere ændres ved at bestyrelsesmøde.
Bestyrelsens suppleanter opfordres til at indgå aktivt i bestyrelsesarbejdet og deltage i møderne, omend de ikke har mødepligt og ikke har stemmeret før de evt. har erstattet et fratrådt medlem.
Som udgangspunkt er al bestyrelsesarbejde ulønnet, medmindre andet er vedtaget på generalforsamlingen.

Indsættelse af suppleant:

En af generalforsamlingen valgt suppleant kan indtræde som fuldgyldigt medlem i stedet for et valgt medlem såfremt:
Det valgte medlem melder sig ud af foreningen
Det valgte medlem tilkendegiver at det ønsker at forlade bestyrelsen
At formanden godtgør at medlemmet er i varigt forfald
I praksis sker udskiftningen ved et bestyrelsesmøde, under punktet formandens orientering, og er gyldigt fra beslutningen er truffet.
Hvis flere suppleanter er til rådighed tildeles pladsen af den siddende bestyrelse efter forhandling.

Roller og opgaver:

Nærværende principielle opgaver er defineret for bestyrelsens roller:

Rolle:

 Opgaver:

Formand

 

Indkalder og leder bestyrelsens møder

Udarbejder dagsorden for bestyrelsens møder

Indkalder generalforsamlingen

Foreningens talsmand i formelle forhold

 

Næstformand

 

Indtræder i formandens opgaver, såfremt denne er i forfald

 

Kasserer

 

Ansvarlig for foreningens bogføring

Aflæggelse af foreningens regnskab

 

 

Sekretær

Vedligeholder foreningens medlemsregister

 

Udarbejder referater af bestyrelsens møder

Udsendelse af materialer til foreningens medlemmer

Dispositionsret:

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
Formand og kasserer kan i fællesskab afholde udgifter indtil. kr. 5.000-, i hht. vedtægternes § 11 stk.1.

 

Bestyrelsesmøder:

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes efter behov når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det, dog mindst hver 6. uge.

 

Indkaldelse:

Mødedatoer fastsættes for et kvartal af gangen.
Før hvert bestyrelsesmøde sender formanden dagsorden pr. e-mail senest 3 dage før mødet.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes af formanden med fem dages varsel.

 

Dagsorden:

Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde skal som udgangspunkt indeholde:
Endelig godkendelse af referat fra forrige møde
Formandens orientering
Økonomi og medlemmer
Aktiviteter
Indkomne forslag
Eventuelt
Forslag til behandling under "indkomne forslag" bør fremsendes senest fem dage forud for mødet.

 

Beslutningsdygtighed:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt mindst 50 % af de valgte medlemmer plus
formanden er fremmødte.
Fremmødte suppleanter indgår i opgørelsen af fremmøde procenten.
Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Afstemninger:

Som udgangspunkt søges bestyrelsesarbejde løst gennem forhandling og opnåelse af konsensus.
Er afstemninger nødvendige, afholdes de åbent og tages til referat med antal stemmer afgivet.
Stemmeberettiget er de fremmødte medlemmer og suppleanter. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
I fald af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.
 

Referat:
Referat udarbejdes som beslutningsreferat af sekretæren og sendes rundt til
bestyrelsesmedlemmerne pr. e-mail senest 5 dage efter mødet afholdelse.
Ved mødets afslutning beslutter bestyrelsen, om dele af referatet er af fortrolig karakter.
De ikke-fortrolige dele af referatet lægges ind på foreningens hjemmeside senest 8 dage
efter mødets afholdelse, hvis der ikke har været indsigelser fra bestyrelsesmedlemmerne.
Ethvert medlem med stemmeret ved mødet kan begære at få taget specifikke kommentarer til referat.
Udvalg og arbejdsgrupper:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov.

Udvalg:

Et udvalg udpeges for et ansvarsområde og består frem til den næste generalforsamling eller til det specifikt besluttes opløst.
Et udvalg består af medlemmer af foreningen med gyldigt medlemskab og ledes af et medlem fra bestyrelsen.
Bestyrelsen kan afgive kompetence til at et udvalg kan agere selvstændigt indenfor en nærmere defineret ramme.
Oprettelse og eventuel opløsning af udvalg foregår ved forhandling under et bestyrelsesmøde.

Arbejdsgruppe:

En arbejdsgruppe udpeges for løsning af en specifik opgave og opløses automatisk når opgaven er fuldført.
En arbejdsgruppe kan bestå af såvel medlemmer som eksterne personer udpeget af bestyrelsen.
Arbejdsgruppen ledes af et medlem af foreningen med gyldigt medlemskab og har et bestyrelsesmedlem udpeget som ansvarlig kontaktperson.
Oprettelse og eventuel opløsning af arbejdsgruppe foregår ved forhandling under et bestyrelsesmøde.

Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 26. januar 2012
Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: