Vedtægter for Salling Jagtforening (SJF)

 

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Salling Jagtforening

1.2 Foreningens hjemsted er Skive Kommune.

 

2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

3. Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere i foreningens opland og fremme disses interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2.

 

4. Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 

5. Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

6. Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7. Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt pr. brev eller pr. mail med mindst 2 ugers varsel. Endvidere kan indkaldelse med samme varsel ske via aktivitets- og arrangementskalenderen på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Indkaldelse vil endvidere ske på Salling Jagtforenings hjemmeside.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

              1.  Valg af dirigent.

              2.  Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

              3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

              4.  Indkomne forslag.

              5.  Fastlæggelse af kontingent.

              6.  Valg af formand.

              7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

              8.  Valg af suppleanter.

              9.  Valg af to revisorer og én revisorsuppleant.

            10.  Eventuelt.

 

8. Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt pr. brev eller pr. mail til medlemmerne med mindst 1 uges varsel. Endvidere kan indkaldelse med samme varsel ske via aktivitets- og arrangementskalenderen på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Indkaldelse vil endvidere ske på Salling Jagtforenings hjemmeside.

9. Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 

10. Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af formanden + 6 medlemmer.

10.3 Der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen hvert år. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formanden vælges af generalforsamlingen.

10.5 Bestyrelsen arbejder efter den forretningsorden, som er bilag til disse vedtægter.

 

11. Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

12. Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

 

13. Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14. Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

 

15. Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål fortrinsvis i det lokale område.

 

16. Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen onsdag den 31. januar 2018, træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

 

Bilag 1:

Forretningsorden for bestyrelsen i Salling Jagtforening

Bestyrelsens konstituering, roller og opgaver:

Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen jf. vedtægternes § 7 stk. 4.

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter udpeges ligeledes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, kasserer og en sekretær. Bestyrelsen kan vælge en person uden for bestyrelsen til at varetage opgaven som kasserer. Denne behøver ikke at være medlem af foreningen.

Dette sker i praksis på et konstituerende bestyrelsesmøde som holdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Konstitueringen kan senere ændres ved et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens suppleanter opfordres til at indgå aktivt i bestyrelsesarbejdet og deltage i møderne, omend de ikke har mødepligt og ikke har stemmeret, før de evt. har erstattet et fratrådt medlem.

Som udgangspunkt er alt bestyrelsesarbejde ulønnet, medmindre andet er vedtaget på generalforsamlingen.

 

Indsættelse af suppleant:

En af generalforsamlingen valgt suppleant kan indtræde som fuldgyldigt medlem i stedet for et valgt medlem såfremt:

Det valgte medlem melder sig ud af foreningen

Det valgte medlem tilkendegiver at det ønsker at forlade bestyrelsen

At formanden godtgør at medlemmet er i varigt forfald

I praksis sker udskiftningen ved et bestyrelsesmøde, under punktet formandens orientering, og er gyldigt fra beslutningen er truffet.

Hvis flere suppleanter er til rådighed tildeles pladsen af den siddende bestyrelse efter forhandling.

 

Roller og opgaver:

Nærværende principielle opgaver er defineret for bestyrelsens roller:

Rolle:

Opgaver:

 

Formand

Indkalder og leder bestyrelsens møder

Udarbejder dagsorden for bestyrelsens møder

Indkalder generalforsamlingen

Foreningens talsmand i formelle forhold

 

Næstformand

Indtræder i formandens opgaver, såfremt denne er i forfald

 

Kasserer

Ansvarlig for foreningens bogføring

Aflæggelse af foreningens regnskab

 

Sekretær

Vedligeholder foreningens medlemsregister

Udarbejder referater af bestyrelsens møder

Udsendelse af materialer til foreningens medlemmer

 

Dispositionsret:

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

Formand og kasserer kan i fællesskab afholde udgifter indtil. kr. 5.000-, i hht. vedtægternes § 11 stk.1.

 

Bestyrelsesmøder:

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes efter behov når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det, dog mindst hver 6. uge.

 

Indkaldelse:

Mødedatoer fastsættes for et kvartal af gangen.

Før hvert bestyrelsesmøde sender formanden dagsorden pr. e-mail senest 3 dage før mødet.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes af formanden med fem dages varsel.

 

Dagsorden:

Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde skal som udgangspunkt indeholde:

Endelig godkendelse af referat fra forrige møde

Formandens orientering

Økonomi og medlemmer

Aktiviteter

Indkomne forslag

Eventuelt

Forslag til behandling under "indkomne forslag" bør fremsendes senest fem dage forud for mødet.

 

Beslutningsdygtighed:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 50 % af de valgte medlemmer plus formanden er fremmødte.

Fremmødte suppleanter indgår i opgørelsen af fremmøde procenten.

Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Afstemninger:

Som udgangspunkt søges bestyrelsesarbejde løst gennem forhandling og opnåelse af konsensus.

Er afstemninger nødvendige, afholdes de åbent og tages til referat med antal stemmer afgivet.

Stemmeberettiget er de fremmødte medlemmer og suppleanter. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

I fald af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.

 

Referat:

Referat udarbejdes som beslutningsreferat af sekretæren og sendes rundt til bestyrelsesmedlemmerne pr. e-mail senest 5 dage efter mødet afholdelse.

Ved mødets afslutning beslutter bestyrelsen, om dele af referatet er af fortrolig karakter.

De ikke-fortrolige dele af referatet lægges ind på foreningens hjemmeside senest 8 dage efter mødets afholdelse, hvis der ikke har været indsigelser fra bestyrelsesmedlemmerne.

Ethvert medlem med stemmeret ved mødet kan begære at få taget specifikke kommentarer til referat.

 

Udvalg og arbejdsgrupper:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov.

 

Udvalg:

Et udvalg udpeges for et ansvarsområde og består frem til den næste generalforsamling eller til det specifikt besluttes opløst.

Et udvalg består af medlemmer af foreningen med gyldigt medlemskab og ledes af et medlem fra bestyrelsen.

Bestyrelsen kan afgive kompetence til at et udvalg kan agere selvstændigt indenfor en nærmere defineret ramme.

Oprettelse og eventuel opløsning af udvalg foregår ved forhandling under et bestyrelsesmøde.

 

Arbejdsgruppe:

En arbejdsgruppe udpeges for løsning af en specifik opgave og opløses automatisk når opgaven er fuldført.

En arbejdsgruppe kan bestå af såvel medlemmer som eksterne personer udpeget af bestyrelsen.

Arbejdsgruppen ledes af et medlem af foreningen med gyldigt medlemskab og har et bestyrelsesmedlem udpeget som ansvarlig kontaktperson.

Oprettelse og eventuel opløsning af arbejdsgruppe foregår ved forhandling under et bestyrelsesmøde.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen torsdag den 30. januar 2020

 

Bestyrelsesformand                                                Bestyrelsesmedlem

 

 

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: